BRANNSIKKERHET - HMS

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Sikkerhetskrav 4.4

Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C skal være lett tilgjengelig.

Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret.

Vi anbefaler at berørte firmaer sørger for å utstyre sine kjøretøy med følgende utstyr;

• 2 stk. 6 kg pulver-slokker - 43A 233B C

• 2 stk. kjøretøy-brakett for 6 kg pulver-slokker

=====================================================================================

Finans Norge

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider 1.1.2015

I. Definisjon

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjæreog/eller slipeutstyr.

2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder

Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå.

Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør må sikrede sørge for at sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen avtale eller kontrakt med denne.

4. Sikkerhetskrav

4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på Www.fgsikring.no.

4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.

4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.

4.4 Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret.

4.5 Navngitt brannvakt skal være til stede og kontinuerlig vurdere risiko for brann under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.

4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den type arbeid som skal utføres.

5. I tillegg gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak

Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak:

dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer.

dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon.

=====================================================================================

Instruks for utførelse av varme arbeider FNO

Denne skal fylles ut før arbeid utføres utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

OPPLYSNINGER OG SIGNATURER å at instruksen er fylt ut og forstått

Arbeidets art:

Arbeidsplass:

Bygning:

Avdeling:

Etasje:

Dato når arbeidet starter:

Dato når arbeidet slutter:

Arbeidet begynner klokken:

Arbeidet slutter klokken:

Oppdragsgiver (firma):

Mobilnummer.

Sign.:

Utførende person(er):

Mobilnummer:

Sign.:

Sertifikatnr. :

Utførende person(er):

Mobilnummer:

Sign.:

Sertifikatnr.:

Brannvakt(er):

Mobilnummer.

Sign.:

Sertifikatnr.:

FORHOLDSREGLER

Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt.

Før arbeidet starter:

Den/de som skal utføre arbeidet har gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider.

2 Arbeidsplassen er ryddet og rengjort for støv og avfall.

3 Det er avdekket/informert om brennbar isolasjon i konstruksjonen der arbeidet skal foregå.

4 Brennbare materialer/væsker er fjernet. Brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare  bygningsdeler er beskyttet.

5 Åpninger i gulv, vegger og himlinger er tettet.

6 Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons- og avsugkanaler, nedforinger og rør og lignende).

7 Arbeidsplassen er fuktet eller beskyttet på annen måte.

8 Godkjent slokkeutstyr er utplassert (minst 2 stk 6 kg håndslokkeapparat ABC eller 3/4" brannslange påsatt vann frem til strålerøret) og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Er det vurdert om det er behov for ytterligere utstyr?

9 Sjekke at sløyfe eller detektor(er) er utkoblet via brannalarmsentral.

10 Brannvakt vil være tilstede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.

11  Arbeidsutstyret er feilfritt, med tilbakeslagsventil, hanske og avstengingsnøkkel ved autogensveis.

12 Behovet for økt beredskap for å kunne takle branntilløp er vurdert. Ja:     Nei:  

Beskriv hva som er gjort:

13 Det finnes minst to rømningsveier fra arbeidsplassen.

14 Nødnummer og prosedyrer for varsling av brann og ulykker er kjent.
Arbeidsplassens adresse er kjent.

Eksplosjonsfarlige rom og områder, hvis aktuelt:

Denne delen av instruksen gjelder for rom, deler av rom og områder hvor det foreligger eksplosjonsfare på grunn av stoffer som er eksplosive eller på grunn av at luften normalt er, eller leilighetsvis kan bli blandet med brannfarlig gass eller damp eller brennbart støv i et slikt forhold at luftinnblandingen kan bli eksplosiv. Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme av noe slag, inkludert sveising, skjæring og lignende uten skriftlig tillatelse fra brannvernleder evt. bedriftsleder.

15 Skriftlig tillatelse fra brannvernleder evt. bedriftsleder.

16 Gassmåling er foretatt.

17 Acetylen/oksygenbeholdere er ikke tatt inn i lokalet.

18 Deter sørget for god ventilasjon.

Når arbeidet er avsluttet:

19 Etterkontroll slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.

20 Sløyfe eller detektor(er) er innkoblet via brannalarmsentral. Anlegget kobles inn igjen av:

21 Gassflasker er plassert nært ytterdør/port for lett å kunne bringes i sikkerhet hvis det skulle oppstå brann.

22 Hvis det er nattevakt PÅ stedet, er vedkomende bedt om å kontrollere området der det er gjennomført  varme arbeider?  Ja:              Nei:         

=================================================================================


Kjøretøy brakett til pulverslukker 6 kg


Solid brakett for montering i kjøretøy/skip

Mosafe 6 kg pulver-slokker


Pulver-slokker med høy effekt - 43A 233B C

Godkjent for bruk til varme arbeider!Slukkemidler

SLOKKEMIDLER!
Det er viktig å være klar over hvilket slokkemiddel man har tilgjengelig, da slokkemidlet må være beregnet på den eller de typer branner som kan oppstå!
De som må bruke et slokkemiddel under en brann bør også være kjent med og trenet for å slokke branne på en mest mulig effektiv måte.
Dette er viktig for å kunne bekjempe branntilløpet! Det er her det står om sekunder!
BRANNKLASSER.
Vi deler opp brannene i forskjellige klasser alt etter hva som brenner:

KLASSE: SYMBOL: SLOKKEMIDDEL: BRANNOBJEKTER:
A Pulver
Skum
Vann Brannklasse A innebærer at slokkemiddelet
egner seg mot branner i faste organiske
stoffer som treverk, tekstiler, papir og liknende.
B Pulver
Skum
CO2 Brannklasse B innebærer at slokkemiddelet
egner seg mot branner i væsker som bensin,
olje, lakk, maling og liknende.
C Pulver Brannklasse C innebærr at slokkemiddelet
egner seg mot branner i gasser som propan,
metan og butangasser.
F Skum Brannklasse F innebærer at slokkemiddelet egner seg mot branner i spesielt matfett som frityrgryter etc.
Elektrisk Pulver
Skum Det er ikke lenger en egen klasse for elektrisitet. På våre slokkere er det angitt at de kan benyttes mot elektrisitet opp til 1000 V.
Minsteavstand er da 1 m.
D Pulver Brannklasser D innebærer at slokkemiddelet
egner seg mot branner i metaller.
Brukes i industrien.

En slokker med bokstavene ABC dekker da tilsvarende klasser.


EFFEKTIVITETSKLASSER.
Effektivitetsklassen angis som et tall foran brannklassen i klasse A og B. I brannklasse C angis ingen verdi.
Alle slokker er godkjent med angitt effekt og dette kan angis som som følger: 13A 55B C.
I brannklasse A oppgis verdiene mellom 5 og 55, og i brannklasse B oppgis verdiene mellom 21 og 233. Høyeste verdi angir den beste effektivitetsklassen.
Effektivitetesklassen angis på slokkerens etikett. På eldre slokkere angis ikke denne verdi, men kan være I, II eller III. Brannklassen kan også være ABE.

NS-3910


Skjema for kontroll/serviceintervaller av håndslokkere

Tillegg A. (normativt)

Vedlikehold skal utføres etter følgene intervaller:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type håndslokker            Visuell kontroll                  Kontroll                      Service ***)
                                          utføres av eier/bruker      standardens               standardens
                                          (hvert kvartal)                    vedlegg B                  vedlegg C
                                                                                  Bolig   -   øvrige
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vann, skum og
vannbasert*                        **)                                   Hvert 2 år - Årlig            Hvert 5 år
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulver                                 **)                                    Hvert 5 år - Årlig            Hvert 10 år
(trykkladd)         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulver                                 **)                                    Hvert 2 år - Årlig             Hvert 10 år
(med patron)   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co2                                    **)                                      Hvert 2 år - Årlig           Hvert 10 år         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*)Hvis produsentens anbefalinger for bytte av skum er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen; skal produsentens anbefalinger følges.

**) Visuell kontroll skal minimum utføres hvert kvartal. Hyppigheten av en slik kontroll skal også vurderes ut fra hvilket miljø apparatet er plassert i, og hvilket risikoobjekt de er ment å beskytte. Hyppigere kontroll enn hvert kvartal kan derfor være aktuelt.

***) Apparatets alder regnes fra det året den er/har blitt utplassert i brannobjektet (huset/leilighet/bygget) altså, om et trykkladd pulverapparatet er 10 år eller mer, skal det gjennomføres service (vedlegg C) av apparatet før en eventuell kontroll (vedlegg B) kan utføres.

Vedlikehold av slokkeutstyr består av tre nivåer:

1.

Visuell kontroll av slokker består av følgende: (eier/brukers ansvar)- Er slokkeren plassert på "angitt sted" (kjenner alle i husstanden/bedriften til angitt sted?). - Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig? - Er slokkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet? - Har slokkeren synlig skader? - Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet? - Er sikringsplinten intakt og plombert? - Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren) - Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren - Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Om det oppdages feil på slokkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

2.

Kontroll av slokker, vedlegg B

Kontroll består av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, slokkerens slange og plombering av slokkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.

3.

Service av slokker, vedlegg C

Service består av tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel, innvendig korrosjonskontroll, trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av slokker, vedlegg B (Se punkt 2)

Sikker Hverdag AS " Din trygghet"  - ajour pr.08. februar 2018
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang